1. Çfarë është platforma e rindërtimit “Shtëpia Ime”?

Është sistemi elektronik i të dhënave për

...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar dhe ka diskutuar me komunitetin dhe grupet e interesit projekt

...

Bashkia e Durrësit ka prezantuar në një dëgjesë publikë strategjinë e planifikimit të territrit 2015-2030.

...

Ne vazhdimesi te realizimit te politikave te zhvillimit dhe urbanizimit te qytetit

...
Modeli i Bashkisë së Durrësit përsa i përket informatizimit të plotë të saj në lidhje me të gjitha shërbimet...