Këshilli bashkiak i Durrësit ka zhvilluar një mbledhje të jashtëzakonshme nëpërmjet mjeteve të komunikimit elektronik ku ka miratuar një vendim të rëndësishëm:

  • Miratimi i propozimit të shpalljes së emergjencës mjedisore në fushën e menaxhimit të integruar të mbetjeve në territorin e bashkisë Durrës për shkak të mbylljes së venddepozitimit të Porto-Romanos