REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)


REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëOrgani/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)
Përgjigjia
(data dhe numri)
1Kërkesë për informacionK1Kërkesë për informacion për dhënie VKB-je Email 10.11.2020Sekretariati Këshillit BashkiakJOJOJO11.10.2021
2Ankesë për mospërfitimin e bonusit të rindërtimitA1Ankesë për mospërfitimin e bonusit të rindërtimitNr.13264/1 dt.30.10.2020 Zyrës Posaçme të Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike JOJOJO05.01.2021
3Ankesë për cënim të pronësA2Ankesë për cënim të pronësNr.13266/1 dt.30.10.2020Drejtorisë Planifikimit dhe Zhvillimit të TerritoritJOJOJO05.02.2021
4Ankesë për mosdhënie të lejes së zhvillimitA3Ankesë për mosdhënie të lejes së zhvillimitNr.14303/1 dt.25.11.20Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të TerritoritJOJOJO05.02.2021
5Kërkesë për përfitimK2Kërkesë për përfitimin e banesës nga prishja me demolim të pallateve të dëmtuara nga tërmetiNr.14516/1 dt.02.12.20 Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve PublikeJOJOJO21.01.2021
6Kërkesë për informacionK3Kërkesë për informacion për ndjekjen e mbledhjes onlineEmail 04.02.21Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO12.02.2021
7Kërkesë për informacionK4Kërkesë për informacion për rihapje aplikimiEmail 06.02.21Këshillit BashkiakJOJOJO07.02.2021
8Kërkesë për informacionK5Kërkesë për informacion për mbledhjen e datës 28.01.2021 nga bashkëpunimi me Kordinatorin e BD Email 11.02.2021Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO11.02.2021
9Kërkesë për përfitim të grandit të rindërtimitK6Kërkesë e përsëritur për përfitim të grandit të rindërtimit, pas plotësimit të dokumentacionitNr.852 Prot.Datë 09.02.2021Zyra e Posaçme e Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike Komisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 05.03.2021POMars 202118.03.2021
10Kërkesë për informacionK7Kërkesë për informacion për banesën e saj të dëmtuar nga tërmetiEmail, datë 19.02.2021 Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve PublikeKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 25.02.2021POMars 202118.03.2021
11Kërkesë për informacion K8Kërkesë për informacion lidhur me prishjen e detyruar të pallatit sipas ekspertizës së thelluarEmail, datë 20.02.2021Komisioni i PosaçëmKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike.PO, datë 26.03.2021 POPrill 2021Prill 2021
12Kërkesë për informacionK9Kërkesë për informacion për aplikim në sistemEmail, datë 22.02.2021Këshillit BashkiakJOJOJO02.03.2021
13Kërkesë për përfitim K10Kërkesë e përsëritur për përfitimin e banesës nga prishja me demolim të pallateve të dëmtuara nga tërmetiNr.2032/2 Prot.Datë 26.02.2021 Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve, Shërbimit Veterinar dhe Emergjencave CivileKomisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë PO, datë 24.05.2021POQershor 202129.05.2021
14Kërkesë për informacionK11Kërkesë për informacion për listën e 11 të përfituesve nga dëmet e tërmetitEmail datë 06.03.2021Sekretariati Këshillit BashkiakJOJOJO18.03.2021
15Kërkesë për informacionK12Kërkesë për informacion për VKB nr.7, datë 28.01.2021Email, datë 29.03.2021Kryetarit të Këshillit BashkiakJOJOJO15.04.2021
16Kërkesë për informacionK13Kërkesë për informacion për ndjekjen e mbledhjes onlineEmail, datë 12.04.2021Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO15.04.2021
17Ankesë për mosdhënie leje ndërtimiA4Ankesë për mosdhënie leje ndërtimiNr.5207 dt.22.04.2021Grupi Hetimor i Këshillit BashkiakNë proces
18Kërkesë për rivlerësim të dëmit K14Kërkesë për rivlerësim të dëmit të shkaktuar nga fatkeqësitë natyroreEmail, datë 22.04.2021Këshillit BashkiakJOJOJO18.05.2021
19Kërkesë për informacionK15Kërkesë për informacionNr.6621 dt.02.06.2021Këshillit BashkiakJOJOJO10.06.2021
20Kërkesë për informacionK16Kërkesë për informacionEmail, datë 09.06.2021Këshillit BashkiakJOJOJO16.06.2021
21Kërkesë për përmirësim shërbimesh publikeK17Kërkesë për përmirësim shërbimesh publikeNr.7089 dt.11.06.2021Këshillit BashkiakKomisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të MbetjeveJOJO12.07.2021
22Kërkesë për informacionK18Kërkesë për informacionEmail, datë 14.06.2021Kordinatore Bashkisë dhe Sekretariati Këshillit BashkiakJOJOJO14.06.2021
23Kërkesë për informacion për aplikimK19Kërkesë për informacion për aplikimEmail, datë 15.06.2021Zyra e Posaçme e Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike dhe KabinetiJOJOJO16.06.2021
24Kërkesë për lehtësim pagese qirajeK20Kërkesë për lehtësim pagese qirajeZyra NJ.N dt.30.06.2021 Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve PublikeJOJOJO28.7.202128.07.2021
25Kërkesë për falje tarifashK21Kërkesë për falje tarifashNr.7283/2 dt.01.07.2021 Drejtorisë Taksave dhe Tarifave VendoreJOJOJO14.09.2021 Në proces
26Kërkesë për ndryshim prishje pallati K21Kërkesë për ndryshim prishje pallati Email, datë 22.07.2021Kabineti dhe Drejtorisë Projekteve dhe InfrastrukturësPpublikeKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 31.08.2021POShtator 202107.09.2021 Publikim VKB
27Kërkesë nga prefekturaK22Kërkesë nga prefekturaNr.9018/2 dt.05.08.2021Kabineti dhe Sektori Mrojtjes CivileJOJOJO01.09.2021
28Kërkesë nga takimi i hapur i Alencës së grave këshilltareK23Krijimi i një qëndre multifunksionale në Rrashbull për emigrantëtTakim i hapur dt.10.08.2021Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeJOJOJO01.09.202101.09.2021
29Kërkesë nga takimi i hapur i Alencës së grave këshilltareK24Promovimi i vlerave të grave në zonat rurale nëpërmjet panaireveTakim i hapur dt.10.08.2021Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeJOJOJONë proces
30Kërkesë nga takimi i hapur i Alencës së grave këshilltareK25Bashkëpunimi i Bashkisë me Biznesin e Madh për evadimin e mbetjeve të krijuara nga ataTakim i hapur dt.10.08.2021Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeJOJOJONë proces
1 to 10 (31)


 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

 

Shënim: Informacioni në këtë format do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.