REGJISTRI I BRENDSHËM I PETICIONEVE DHE INICIATIVAVE QYTETARE

Nr.Kodi i regjistrimitÇështjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)


REGJISTRI I ANKESAVE, KËRKESAVE DHE VËREJTJEVE

Nr.KërkesëAnkesëVërejtjeKodi i regjistrimitÇështjaData e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëOrgani/drejtoria/ sektori që i është dërguar ankesa/ kërkesa
(Nr. prot të brendshëm)
Dërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit
(Nr. prot të brendshëm)
Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli
(kërkesa, ankesa)
Po/Jo
Zbatuar nga Ekzekutivi
(Data)
Përgjigjia
(data dhe numri)
1Kërkesë për informacionK1Kërkesë për informacion për dhënie VKB-je Email 10.11.2020Sekretariati Këshillit BashkiakJOJOJO11.10.2021
2Ankesë për mospërfitimin e bonusit të rindërtimitA1Ankesë për mospërfitimin e bonusit të rindërtimitNr.13264/1 dt.30.10.2020 Zyrës Posaçme të Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike JOJOJO05.01.2021
3Ankesë për cënim të pronësA2Ankesë për cënim të pronësNr.13266/1 dt.30.10.2020Drejtorisë Planifikimit dhe Zhvillimit të TerritoritJOJOJO05.02.2021
4Ankesë për mosdhënie të lejes së zhvillimitA3Ankesë për mosdhënie të lejes së zhvillimitNr.14303/1 dt.25.11.20Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të TerritoritJOJOJO05.02.2021
5Kërkesë për përfitimK2Kërkesë për përfitimin e banesës nga prishja me demolim të pallateve të dëmtuara nga tërmetiNr.14516/1 dt.02.12.20 Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve PublikeJOJOJO21.01.2021
6Kërkesë për informacionK3Kërkesë për informacion për ndjekjen e mbledhjes onlineEmail 04.02.21Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO12.02.2021
7Kërkesë për informacionK4Kërkesë për informacion për rihapje aplikimiEmail 06.02.21Këshillit BashkiakJOJOJO07.02.2021
8Kërkesë për informacionK5Kërkesë për informacion për mbledhjen e datës 28.01.2021 nga bashkëpunimi me Kordinatorin e BD Email 11.02.2021Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO11.02.2021
9Kërkesë për përfitim të grandit të rindërtimitK6Kërkesë e përsëritur për përfitim të grandit të rindërtimit, pas plotësimit të dokumentacionitNr.852 Prot.Datë 09.02.2021Zyra e Posaçme e Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike Komisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 05.03.2021PO (VKB)Mars 202118.03.2021
10Kërkesë për informacionK7Kërkesë për informacion për banesën e saj të dëmtuar nga tërmetiEmail, datë 19.02.2021 Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve PublikeKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 25.02.2021PO (VKB)Mars 202118.03.2021
11Kërkesë për informacion K8Kërkesë për informacion lidhur me prishjen e detyruar të pallatit sipas ekspertizës së thelluarEmail, datë 20.02.2021Komisioni i PosaçëmKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike.PO, datë 26.03.2021 PO (VKB)Prill 2021Prill 2021
12Kërkesë për informacionK9Kërkesë për informacion për aplikim në sistemEmail, datë 22.02.2021Këshillit BashkiakJOJOJO02.03.2021
13Kërkesë për përfitim K10Kërkesë e përsëritur për përfitimin e banesës nga prishja me demolim të pallateve të dëmtuara nga tërmetiNr.2032/2 Prot.Datë 26.02.2021 Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve, Shërbimit Veterinar dhe Emergjencave CivileKomisioni i Mbrojtjes Civile, Sigurisë Publike, Emergjencave Civile dhe Shëndetësisë PO, datë 24.05.2021PO (VKB)Qershor 202129.05.2021
14Kërkesë për informacionK11Kërkesë për informacion për listën e 11 të përfituesve nga dëmet e tërmetitEmail datë 06.03.2021Sekretariati Këshillit BashkiakJOJOJO18.03.2021
15Kërkesë për informacionK12Kërkesë për informacion për VKB nr.7, datë 28.01.2021Email, datë 29.03.2021Kryetarit të Këshillit BashkiakJOJOJO15.04.2021
16Kërkesë për informacionK13Kërkesë për informacion për ndjekjen e mbledhjes onlineEmail, datë 12.04.2021Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO15.04.2021
17Ankesë për mosdhënie leje ndërtimiA4Ankesë për mosdhënie leje ndërtimiNr.5207 dt.22.04.2021Grupi Hetimor i Këshillit Bashkiak
18Kërkesë për rivlerësim të dëmit K14Kërkesë për rivlerësim të dëmit të shkaktuar nga fatkeqësitë natyroreEmail, datë 22.04.2021Këshillit BashkiakJOJOJO18.05.2021
19Kërkesë për informacionK15Kërkesë për informacionNr.6621 dt.02.06.2021Këshillit BashkiakJOJOJO10.06.2021
20Kërkesë për informacionK16Kërkesë për informacionEmail, datë 09.06.2021Këshillit BashkiakJOJOJO16.06.2021
21Kërkesë për përmirësim shërbimesh publikeK17Kërkesë për përmirësim shërbimesh publikeNr.7089 dt.11.06.2021Këshillit BashkiakKomisioni i Mjedisit dhe Trajtimit të MbetjeveJOJO12.07.2021
22Kërkesë për informacionK18Kërkesë për informacionEmail, datë 14.06.2021Kordinatore Bashkisë dhe Sekretariati Këshillit BashkiakJOJOJO14.06.2021
23Kërkesë për informacion për aplikimK19Kërkesë për informacion për aplikimEmail, datë 15.06.2021Zyra e Posaçme e Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike dhe KabinetiJOJOJO16.06.2021
24Kërkesë për lehtësim pagese qirajeK20Kërkesë për lehtësim pagese qirajeZyra NJ.N dt.30.06.2021 Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve PublikeJOJOJO28.7.202128.07.2021
25Kërkesë për falje tarifashK21Kërkesë për falje tarifashNr.7283/2 dt.01.07.2021 Drejtorisë Taksave dhe Tarifave VendoreJOJOJO14.09.2021 14.09.2021
26Kërkesë për ndryshim prishje pallati K21Kërkesë për ndryshim prishje pallati Email, datë 22.07.2021Kabineti dhe Drejtorisë Projekteve dhe Infrastrukturës PublikeKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 31.08.2021PO (VKB)Shtator 202107.09.2021 Publikim VKB
27Kërkesë nga prefekturaK22Kërkesë nga prefekturaNr.9018/2 dt.05.08.2021Kabineti dhe Sektori Mrojtjes CivileJOJO 01.09.2021
28Kërkesë nga takimi i hapur i Aleancës së grave këshilltareK23Krijimi i një qëndre multifunksionale në Rrashbull për emigrantëtTakim i hapur dt.10.08.2021Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeJOJOJO01.09.202101.09.2021
29Kërkesë nga takimi i hapur i Aleancës së grave këshilltareK24Promovimi i vlerave të grave në zonat rurale nëpërmjet panaireveTakim i hapur dt.10.08.2021Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeJOJOJONë proçes
30Kërkesë nga takimi i hapur i Aleancës së grave këshilltareK25Bashkëpunimi i Bashkisë me Biznesin e Madh për evadimin e mbetjeve të krijuara nga ataTakim i hapur dt.10.08.2021Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeJOJOJONë proçes
31Kërkesë për informacionK26Kërkesë për informacionEmail, datë 06.09..2021 Zyrës Posaçme të Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike JOJOJO06.09.2021
32Kërkesë për përfitues nga rindërtimi K27Kërkesë për përfitues nga rindërtimi Nr.10416/1 dt.24.09.2021Zyra e Posaçme e Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike , Komisioni Posaçëm, Komisioni Shqyrtimit AnkesaveKomisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike si dhe Zhvillimit Urban dhe Përdorimit të Tokës.Po, datë 21.04.2022PO (VKB)Maj 2022VKB nr.24, datë 22.04.2022
33Kërkesë për rishikim statusi të pallatit K28Kërkesë për rishikim statusi të pallatit Nr.10527/1 dt.27.09.2021 Drejtorisë Projekteve dhe Infrastrukturës Publike dhe Zyrës Posaçme të Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike JOJOJO06.10.2021 15.10.2021
34Kërkesë për dëmshpërblim fatkeqësie K29 Kërkesë për dëmshpërblim fatkeqësie Nr.10899 dt.05.10.2021Sektori Mbrojtjes CibvileJOJOJO09.11.2021 09.11.2021
35Kërkesë për informacionK30Kërkesë për informacion për bonusEmail, datë 14.10.2021 Drejtorisë Projekteve dhe Infrastrukturës Publike ,Zyrës Posaçme të Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike , Kabineti JOJOJO19.10.2021 19.10.2021
36Kërkesë për lëvrim fondiK31Kërkesë për lëvrim fondiEmail datë 19.10.2021Drejtorise Ekonomike, Kabinet, Sektori Mbrojtjes CivileJOJOJO26.10.202109.11.2021
37Kërkesë për rishikim tarifeK32Kërkesë për rishikim tarife parkimiNr.11437 dt.21.10.2021Kryetare,Drejtorisë Shërbimeve Publike dhe Drejtorisë Taksave dheTarifave VendoreJOJOJO12.11.2021
38Kërkesë për marrje masash K33Kërkesë për marrje masash për pallatin e dëmtuar nga tërmetiNr.11534/1 dt.25.10.2021 Drejtorisë Projekteve dhe Infrastrukturës Publike JOJOJO22.11.202125.11.2021
39Kërkesë për kredi të butëK34Kërkesë për kredi të butëNr.11597/1 dt.25.10.2021Sektori Strehimit SocialJOJOJO24.11.202106.12.2021
40Kërkesë për propozimK35Kërkesë për propozim për vendosje emri rrugeNr.12356/1 dt.17.11.2021Drejtorisë Arsim,Kulture, Rini ,Sport dhe KFJOJOJO26.11.2021
41Kërkesë K36Kërkesë për njehsim me origjinalin të një VKBNr.13183 dt.16.12.2021Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO17.12.2021
42Kërkesë për kredi K1/22Kërkesë për kredi të butëNr.670/1 dt.21.01.2022Sektori Strehimit SocialJOJOJO28.01.202228.01.2022
43Kërkesë për kredi K2/22Kërkesë për kredi të butëNr.770/1 dt.25.01.2022Sektori Strehimit SocialJOJOJO01.02.202201.02.2022
44Kërkesë për rishikim VKBK3/22Kërkesë për rishikim të VKB nr.22, datë 25.02.2021Nr.813 dt.26.01.2022Këshillit Bashkiak Komisionet e Rregullores dhe Çështjeve Juridike, Strehimit dhe Shërbimet Publike JOJO01.02.2022
45Kërkesë nga një shoqatë K4/22Kërkesë për ndryshim të kontratës së banesës socialeNr.1385 dt.10.02.2022Këshillit Bashkiak dhe Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies SocialeKëshillit Bashkiak, Komisioni i Barazisë Gjinore dhe Mirëqënies Sociale dhe Sektori Strehimit SocialJOJONë proçes
46Kërkesë për përfitim banese K5/22Kërkesë për përfitim banese nga grantet e rindërtimit Nr.1461/1 dt.11.02.2022Zyra e Posaçme e Rindërtimit,Rikonstruksionit dhe Rimëkëmbjes ekonomike JOJOJONë proçes
47Kërkesë K6/22Kërkesë për plotësim dokumentacioniEmail, datë 11.02.2022 shkresë 788, datë 11.02.2022Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO11.02.2022
48Kërkesë K7/22Kërkesë për transport, stacion e linjaNr.1508 dt.16.02.2022Kryetarit të Këshillit Bashkiak Drejtorisë Shërbimeve dhe Punëve Publike (Sektori Transportit Publik)JOJONë proçes
49Kërkesë K8/22Kërkesë për bashkëpunimEmail, datë 18.02.2022 Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO18.02.2022
50Kërkesë K9/22Kërkesë për njehsim me origjinalin VKBNr.2304 dt.10.03.2022Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO10.03.2022
Kërkesë K10/22Kërkesë për rikonstruksion pallati në rrugën A.ÇelkupaEmail dt.11.03.2022Kabineti dhe Drejtorisë Projekteve dhe Infrastrukturës PublikeNë proçes
51Kërkesë K11/22Kërkesë për njehsim me origjinalin VKBNr.2324 dt.11.03.2022Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO16.03.2022
52Kërkesë K12/22Kërkesë për njehsim me origjinalin VKBNr.2324 dt.11.03.2022Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO16.03.2022
53Kërkesë K13/22Kërkesë për njehsim me origjinalin VKBNr.2324 dt.11.03.2022Sekretariatit Këshillit BashkiakJOJOJO16.03.2022
54Kërkesë K14/22Kërkesë për rikonstruksion pallatiNr.2362/1 dt.25.03.2022Kabineti dhe Drejtorisë Projekteve dhe Infrastrukturës PublikeNë proçes
55Kërkesë K15/22Kërkesë për dëmshpërblim të dëmit të shkaktuar nga djegja magazinës Nr.432/2 dt.22.04.2022Sektorit të Mbrojtjes CivileNë proçes


 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

 

Shënim: Informacioni në këtë format do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.